SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Animatorzy (08.2018)

Aby zgłosić swój udział w wyjeździe dla Animatorów (24-26.08.2017) prosimy wypełnić i wysłać formularz.

UWAGA: Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz akceptacji poniższego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie ? Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z ich przeprowadzeniem.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu inicjatywy, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją inicjatywy.

Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!
Dzieci prosimy wpisywać przez jedno z rodziców w odpowiednim polu formularza zgodnie z wyświetlającą się podpowiedzią.

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Nie wybrano formularza, proszę wybrać formularz