SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie na kurs KAMCh (10/2018)

Aby zgłosić swój udział w Kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej (19-21.10.2018) prosimy wypełnić i wysłać formularz.
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.

UWAGA: Prosimy rodziny/małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!
Dzieci wpisuje jedno z rodziców w odpowiednim polu formularza zgodnie z wyświetlającą się podpowiedzią.

Po otrzymaniu wiadomości email o wpłynięciu zgłoszenia należy wpłacić opłatę w wysokości 50 zł od osoby dorosłej na konto:

SNE Gliwice
ul. Okrzei 31
44-100 Gliwice

Numer rachunku: 97 1140 2004 0000 3602 7557 8330
Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele statutowe – KAMCh (10/2018)”

Kopię potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać na adres: biuro(at)snegliwice.org najpóźniej do dnia zakończenia zapisów na kurs.

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego wymaga akceptacji warunków zgłoszenia oraz regulaminu.

REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu opłaty za kurs (wartość i dane do wpłaty podajemy powyżej oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Opłatę należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś opłatę za kurs, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci ją jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twoja wpłata nie zostanie zwrócona.

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Nie wybrano formularza, proszę wybrać formularz

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.