SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Nowe Życie w Lublińcu (09.2017)

Aby zgłosić swój udział w kursie Nowe Życie w Lublińcu (22-24.09.2017) prosimy wypełnić i wysłać formularz.
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.

Tryb kursu jest dochodzony. Organizatorzy kursu nie zapewniają noclegów. Jeżeli są konieczne, należy je zaplanować we własnym zakresie.

Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!

Po wysłaniu zgłoszenia i otrzymaniu mailem jego potwierdzenia prosimy uiścić opłatę za kurs w wysokości 50 zł/osobę, na konto:

SNE Gliwice
ul. Okrzei 31
44-100 Gliwice
Numer rachunku: 97 1140 2004 0000 3602 7557 8330

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia – NŻ Lubliniec.

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego wymaga akceptacji poniższego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Nazwisko i Imię *

Data urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

Please leave this field empty.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.