Starajmy się o dary duchowe

Przepiękny jest 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian: „Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania.” (14,1) „Ten zaś, kto prorokuje, mówi po to, aby ludzi zbudować, zachęcić i pocieszyć.” (14,3) … „a kto wygłasza proroctwa, buduje Kościół.” (14,4b) „Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej pragnę, […]