SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Elementy formacji

Życie modlitewno – sakramentalne

Podstawą rozwoju w życiu duchowym jest regularna modlitwa indywidualna i życie sakramentalne. Żeby wzrastać w relacji z kimś potrzeba się z nim spotykać. Modlitwa jest miejscem spotkania z Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego głosi, że: „Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim” (KKK 2565).
Modlitwa osobista musi być fundamentem każdej formacji, gdyż sam Jezus, który jest naszym Panem i Mistrzem często oddalał się od innych, by spędzać czas na osobistym spotkaniu z Bogiem (por. Mk 1, 35; Mt 14, 23; Łk 22, 41). Modlitwa osobista jest czasem zbliżania się do Boga, wchodzenia z Nim w relację przyjaźni, nawiązywania z Nim coraz bardziej intymnej więzi. Jest czasem, gdy człowiek może tak, jak to czynili Psalmiści, wylewać swoje serce przed Bogiem (por. Ps 142, 3; 130, 1; 103, 1; 84, 3; 55, 17-18; 38, 7-10; 13, 2-3), otwierać się przed Nim, zapraszać Go do swojej codzienności, doświadczać tego, jak On tą codzienność przemienia dzięki swojej stałej obecności w życiu. Z przebywania z Bogiem czerpie się siłę i światło dla swojego posłannictwa, do swojej służby.
Modlitwa jest słuchaniem Słowa Bożego, oczekiwaniem i przygotowaniem na interwencję Boga (KKK 2584). Modlitwa jest więc czasem wsłuchiwania się w Jego głos, rozeznawania Jego woli. W SNE podkreśla się jak ogromną rolę w modlitwie osobistej powinno pełnić Pismo Święte. Słowo Boga musi być obecne w codziennym życiu każdego członka wspólnoty.
Członkowie SNE Jezusa Zmartwychwstałego zachęcani są do tego, by poza niedzielą, również w tygodniu uczestniczyć w Eucharystii. Podkreślana jest jej wielka wartość, zgodnie ze słowami Ojców Soboru, że jest ona szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa jego moc (KL 10). Podkreślana jest też rola regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, poprzez który Bóg nie tylko odpuszcza grzechy, ale także uzdrawia (KKK 1421).

Życie we wspólnocie

Niezwykle ważnym elementem formacji jest też udział w spotkaniach wspólnoty. W ramach SNE Diecezji Gliwickiej funkcjonuje 15 filii. Każda z nich spotyka się regularnie, zgodnie ze swoim harmonogramem, na spotkaniach o charakterze modlitewno – formacyjnym. Każde spotkanie rozpoczyna się od około godzinnej modlitwy, która składa się z modlitwy spontanicznej, modlitwy chóralnej, modlitwy poprzez pieśni, modlitwy Słowem Bożym. W głównej mierze jest to modlitwa uwielbienia, gdyż jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, zespala ona inne formy modlitwy (KKK 2639). Katechizm określa także jej charakter: „Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że ON JEST” (KKK 2639).

Modlitwa ta ma na celu to, aby uczestniczący w niej mogli spotkać się z Bogiem, doświadczyć Jego obecności, Jego mocy. Jest to modlitwa charyzmatyczna. Oznacza to, że uczestniczący w niej są otwarci na działanie Boga w tym czasie poprzez charyzmaty.

Druga część spotkania ma charakter formacyjny. W tym czasie prowadzone jest nauczanie na temat rozeznany przez osoby odpowiedzialne za wspólnotę. Cała wspólnota raz w miesiącu gromadzi się na wspólnej Eucharystii poprzedzonej możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Uczestnictwo w małych grupach

Wszystkie filie wspólnoty SNE Jezusa Zmartwychwstałego podzielone są na małe grupy zwane „grupami dzielenia” (do 10 osób + animator). Każdy aktywny członek wspólnoty powinien regularnie uczestniczyć w takich grupach. Na czele każdej grupy stoi animator, który spotyka się raz w miesiącu z innymi animatorami, na spotkaniu prowadzonym przez starszego animatora. Małe grupy mają na celu nawiązanie głębszych relacji z innymi osobami we wspólnocie, co nie zawsze jest możliwe na cotygodniowym spotkaniu, w którym uczestniczy większa ilość osób. Ponadto osobistą formację oraz otwarcie się na wspólną modlitwę (od uczestnika do prowadzącego). Spotkania małych grup odbywają się raz na dwa tygodnie. Tematy spotkań przygotowywane są przez animatorów zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Poza tym poruszane są sprawy życia codziennego – radości i problemy każdego z uczestników. Tu można uzyskać wsparcie, pomoc. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba na grupach dzielenia przeprowadzana jest także modlitwa wstawiennicza w intencjach ich członków lub innych osób ze wspólnoty. Dążymy do tego, aby grupy były niekoedukacyjne.

Codzienna formacja indywidualna

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej dla swoich członków przewiduje program formacji indywidualnej na każdy dzień. Duszpasterz SNE, ks. Artur Sepioło, przygotował materiały dotyczące różnych treści, zgodnie z planem dla każdego roku formacji. Na spotkaniu małej grupy osoby w niej uczestniczące otrzymują takie materiały, aby móc z nich korzystać regularnie. Obejmują one informacje, rozważania na każdy dzień tygodnia dotyczące danego tematu, propozycję treści modlitwy oraz fragment Pisma Świętego do rozważenia. Materiały zawierają także zachętę do różnych praktycznych zadań.

Materiały do codziennej, indywidualnej formacji opracowane są aktualnie na pięć lat, a wydane w formie książkowej na trzy lata. Dla osób, które wchodzą do wspólnoty, ale nie przeżyły jeszcze kursu Nowe Życie proponowana jest formacja wstępna (tzw. zerówka), w której przedstawiane są podstawowe informacje na temat modlitwy osobistej, wspólnotowej, przebiegu spotkania modlitewnego, charakteru szkoły.

Program kursów

Kursy są ważnym narzędziem formacji duchowej dla każdego członka SNE. Dają doświadczenie Boga, pogłębiają wiarę, poszerzają wiedzę z różnych zakresów. Podstawowe kursy SNE to te, które należą do programu formacji szkoły ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Program formacji SESA – jest permanentny (zakłada ciągłość), progresywny (zakłada wzrost), systematyczny (zakłada stałość) i integralny (obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji).

Program ten składa się z trzech etapów:

I etap – fundamenty życia chrześcijańskiego:
– Nowe Życie – podstawowa ewangelizacja,
– Emaus – Słowo Boże (ewangelizacja),
– Jan – formacja uczniów,
– Jezus w Czterech Ewangeliach,
– Historia Zbawienia – nasza własna historia,
– Mojżesz – formacja wyzwolicieli i liderów,
– Błogosławieni jesteście – błogosławieństwa, droga do szczęścia.

II etap – jak ewangelizować:
– Paweł – formacja ewangelizatorów,
– Dynamis – ewangelizować z wielką mocą,
– Tymoteusz – jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię,
– Sekret Pawła – wizja duszpasterska,
– Apollos – formacja głoszących,
– Damaszek – Ewangelia łaski – za darmo!,
– Maryja – list Chrystusa.

III etap – formacja ewangelizatorów:
– Maranatha – Apokalipsa,
– Piotr – eklezjologia,
– Wprowadzenie do Biblii,
– Łukasz – apologetyka,
– Teologia biblijna – 7 kluczowych tematów ST i NT,
– Melchizedek – liturgia,
– Jetro – ekumenizm.

SNE posługuje także kursami spoza programu, które uzupełniają formację we wspólnotach i pomagają w formowaniu posług:
– Animacja Modlitwy Charyzmatycznej,
– Nadzieja,
– Kana Galilejska,
przy czym kurs Nadziei, to kurs autorski SNE Diecezji Gliwickiej.

Przygotowanie do posługi

Formacja SNE Diecezji Gliwickiej przewiduje nie tylko udział w kursach, ale też pomoc przy ich prowadzeniu. Jest to czas, gdy można służyć innym poprzez najróżniejsze funkcje, począwszy od kwestii praktycznych i technicznych, poprzez rozmowy indywidualne, modlitwę i głoszenie konferencji. Dla każdego członka ekipy prowadzącej kurs jest czasem rozwoju, wzrostu, ponownego przeżycia jego treści, wzmocnienia relacji z Bogiem i ludźmi.

Poza kursami SNE Jezusa Zmartwychwstałego proponuje też swoim członkom udział w autorskich warsztatach tematycznych. Są one przeznaczone dla osób, które chcą posługiwać w różny sposób: czy to przez ewangelizację słowną, czy to przez posługę modlitewną. Warsztaty te są jednodniowymi spotkaniami, w metodzie i duchowości podobnymi do kursów, oznacza to, że uczestnik ma możliwość zarówno wysłuchania konferencji, przeżycia „dynamik”, jak również uczestniczenia w praktycznych ćwiczeniach przygotowujących go do wybranej posługi.

Aktualnie w ramach SNE Jezusa Zmartwychwstałego prowadzone są następujące warsztaty tematyczne:
1. Warsztat „Metodologia Kursu Nowe Życie” – jest odpowiedzią na pytanie jak prowadzić ten kurs, a warunkiem uczestnictwa w nim jest wcześniejszy udział w kursie. W ramach prowadzonych zajęć poznaje się metodologię kursu Nowe Życie, przewidziane są także ćwiczenia praktyczne.
2. Warsztat „Wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna” ukazuje – jak zakładać i prowadzić wspólnotę. W czasie warsztatu omawia się poszczególne, niezbędne elementy, jakie cechują każdą dobrą wspólnotę tj. modlitwę, ewangelizację, formację, a także podział odpowiedzialności i współpracę we wspólnocie.
3. Warsztat „Posługa charyzmatyczna” – porusza przede wszystkim temat tego, jak modlić się o moc Ducha Świętego i jakie są warunki wzrostu w tej posłudze. Przekazywane są informacje o darach, cnotach, sakramentach, owocach oraz charyzmatach Ducha Świętego, i zasadach ich rozeznawania. Warsztat ten nie poprzestaje jednak na teorii, ale daje również możliwość posługiwania modlitwą wstawienniczą i doświadczania działania Ducha Świętego.
4. Warsztat „Rozmowy indywidualne” – powstał głównie jako przygotowanie ewangelizatorów do posługi na „Przystanku Jezus”, ale daje również skuteczne narzędzia i zapał do głoszenia Dobrej Nowiny podczas każdej rozmowy: w rodzinie, wśród znajomych, w pracy. Można się na nim nauczyć jak prowadzić indywidualną rozmowę w czasie ewangelizacji, jakimi zasadami się kierować, na co zwracać szczególną uwagę. Uczestnicy otrzymują wiele praktycznych wskazówek, a także mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach praktycznych.

W rozdziale tym starano się ukazać w jaki sposób Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej pełni swoją misję ewangelizacyjną. Jej podstawowe założenia i cele są takie same jak w innych SNE. Ponadto za cel stawia sobie tworzenie wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych na Śląsku. Za fundament każdej swojej działalności uznaje program KeKaKo. W realizacji swojego powołania posługuje się głównie kursami, z których typowo ewangelizacyjnymi są Kurs Nowe Życie i autorski Kurs Nadziei. Nie ogranicza się jedynie do prowadzenia kursów, ale stara się korzystać z różnych metod i środków, by docierać z Dobrą Nowiną do tych, którzy potrzebują usłyszeć ją po raz pierwszy lub kolejny. Część osób, do których kierowana jest działalność ewangelizacyjna SNE Diecezji Gliwickiej decyduje się na wejście do jednej z filii działających w jej ramach. Osobom tym proponuje się dalszą formację poprzez inne kursy, kładzenie nacisku na konieczną obecność w życiu modlitwy indywidualnej i sakramentów, aktywne uczestnictwo w życiu wspólnotowym i codzienną formację indywidualną z wykorzystaniem materiałów autorskich SNE Jezusa Zmartwychwstałego.

Szczegółowe informacje o spotkaniach naszej wspólnoty oraz prowadzonych kursach znajdują się w zakładkach:

image
SPOTKANIA WSPÓLNOTY - FILIE
image
MAŁE GRUPY
image
KURSY