SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie na kurs CROWN

Aby zgłosić chęć udziału w kursie CROWN (03.2019) prosimy wypełnić i wysłać formularz.

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego wymaga akceptacji poniższego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

UWAGA:
WYMAGANE JEST WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL FORMULARZA.
Prosimy rodziny/małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!

NAZWISKO *

Imię *

Data urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

Wspólnota *

Zaznacz jedną z grup do której chcesz się zapisać *

Grupa wtorkowa