SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

SNE Gliwice

Szkoła i wspólnota

"Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego jest wspólnotą osób, którą można umieścić w nurcie ruchów zmierzających ku podjęciu osobistej decyzji wiary i oddania się Bogu. Przez swą działalność dąży do uformowania katolików w ten sposób, by każdy był świadomy i gotowy do podjęcia, wg swych możliwości, dzieła ewangelizacji. (…) Zarówno w nauczaniu, jak i w metodzie pracy Szkoła zgodna jest z nauką Kościoła realizując wezwanie do nowej ewangelizacji". – słowa ks. bp Gerarda Kusza na temat SNE Diecezji Gliwickiej.

Realizując swoje cele SNE organizuje szereg kursów ewangelizacyjnych i formacyjnych o różnorodnej tematyce. Prowadzi systematyczną formację osób należących do wspólnoty w ramach małych grup.
Idąc za Bożym prowadzeniem i słowami: “Budujcie dom dla moich dzieci”, w ostatnich latach rozwinęliśmy posługi odpowiadające na różne potrzeby członków wspólnoty. Budowanie domu oznacza dla nas troskę o osoby na różnych etapach życia. Powołana została służba towarzyszenia indywidualnego obejmująca modlitwę wstawienniczą, spowiedź, kierownictwo duchowe oraz pomoc psychologa. Odpowiedzią na problemy z finansami jest kurs Crown. Rozwój wspólnoty pociągnął za sobą także potrzebę stworzenia formacji tematycznych dla małżeństwsingli (“Całe Jabłko”). O najmłodszych dbamy zapraszając ich na spotkania Skautów Króla. Młodzież formuje się w grupie Młodzi SNE.
Te działania SNE Jezusa Zmartwychwstałego są szerzej omówione w odpowiednich zakładkach działu Formacja.

Ciekawostki

Wieczory Uzdrowienia i Mocy
Wiosną 2012 roku odbył się pierwszy Wieczór Uzdrowienia i Mocy w Gliwicach. Od tego czasu wydarzenia takie organizowane są cyklicznie, także w filii Bytom Rozbark. Bóg objawia się na tych spotkaniach z mocą, dotykając i uzdrawiając wiele osób.
Wydawnictwo Dotyk Boga
SNE Gliwice, to nie tylko wspólnotowe spotkania, Eucharystia, małe grupy i kursy, ale także działalność wydawnicza. Z naszych rąk wychodzi m.in. dwumiesięcznik Dobre Wino, książki i DVD. Wszystko to jest dostępne w naszym sklepie.
Sklep Dotyk Boga
Uruchomiliśmy nasz sklep internetowy, w którym można kupić książki, koszulki, kubki  DVD z nauczaniami. Z biegiem czasu pojawi się również rękodzieło tworzone przez osoby ze wspólnoty oraz wiele innych, wartościowych rzeczy.
Dobre Wino
Zaczęło się od wspólnotowego biuletynu. Obecnie to dwumiesięcznik, a jego kolejne wydania są coraz obszerniejsze i zawsze bogate w treści. Zachęcamy do czytania i podawania dalej...
Małe grupy przez Skype
Dzięki internetowi programy Dotyk Boga są widziane i słyszane na całym świecie. Dla osób mieszkających w różnych zakątkach świata, powstała grupa dzielenia komunikująca się przez Skype.

image
FILIE SNE GLIWICE
image
ODPOWIEDZIALNI
image
MAŁE GRUPY
image
DIAKONIE

 

Historia SNE Gliwice

Rekolekcje i ewangelizacja

Trudno jest określić konkretny moment, który można by uznać za początek Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej. Jej powstawanie to proces, który toczył się przez kilka lat. Zdarzenia, które przyczyniły się do jej powstania miały miejsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych.
W 1995 roku w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych nawrócił się jeden z dzisiejszych odpowiedzialnych za SNE Diecezji Gliwickiej – Michał Świderski. Bóg dotknął jego serca, uzdrowił je i napełnił Duchem Świętym. W ten sposób trafił on do katolickiej wspólnoty akademickiej przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Gliwicach.
Od samego początku Michał czuł w sobie ogromne pragnienie tego, by ewangelizować oraz posługiwać charyzmatami. W 1997 lider wspólnoty akademickiej zaproponował mu, żeby pojechał na kurs Paweł. Michał wraz z pięcioma innymi osobami ze swojej wspólnoty pojechał na ten kurs do Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gubinie prowadzonej przez ks. Artura Godnarskiego. Kurs Paweł wzmocnił zapał tych osób do ewangelizacji. Odkryli wtedy, że to jest dokładnie to, czego szukali.
Zainspirowani kursem i rozpaleni Duchem Świętym zadecydowali, że chcą podjąć ewangelizację na Śląsku i założyć tutaj SNE. Ks. Artur Godnarski zapewnił ich wtedy, że pomoże im i że będą utrzymywać kontakt.
Po powrocie z kursu troje z tych osób na czele z Michałem Świderskim zaczęło podejmować pierwsze kroki, by założyć SNE. Zaprosili do swojego grona jeszcze jedną osobę, która również przeżyła ten kurs. Gdy zaczęli się spotykać, Bóg przez proroctwa potwierdził ich zamiary. Zaczęli oni jeździć na kursy prowadzone przez istniejące już w Polsce Szkoły. Doświadczali przez cały czas tego, że Bóg zachęca ich przez swoją miłość i moc do dzielenia się Ewangelią.

Założenie SNE

Jesienią 1997 roku w Kokotku odbył się pierwszy kursu Filip, prowadzony przy pomocy doświadczonych w tym względzie osób z innych SNE w Polsce. To był następny krok w tworzeniu szkoły na Śląsku. Bóg w tym czasie dotykał uczestników i dał im doświadczać mocy Ducha Świętego.
W celu dalszej formacji grupa zaangażowanych osób podjęła intensywną współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji z Gubina. Jeździli tam oni w prawie co drugi weekend na kolejne kursy i inicjatywy. Tam czerpali z doświadczenia innych, a tu na Śląsku spotykali się co jakiś czas w małej grupie, do której dołączały kolejne osoby z różnych wspólnot: z Gliwic, z Zabrza i z Bytomia. Spotkania te miały charakter nieformalny. Grupa ta zbierała się nieregularnie wyłącznie w związku z organizowanymi inicjatywami. Po pewnym czasie jej członkowie stwierdzili jednak, że chcą spotykać się systematycznie. Sporządzili harmonogram i według niego spotykali się co miesiąc w różnych miastach. Grupa ta liczyła wtedy od 6 do 10 osób.
Kolejnym ważnym krokiem był moment podjęcia decyzji wyjścia przez te osoby ze swoich dotychczasowych wspólnot i założenia SNE. Rozpoczął się okres, kiedy inni ludzie również zaczęli odczytywać to, że Bóg ich wzywa do tego dzieła. Poprzez organizowane przez SNE kursy Filip Bóg dotykał coraz więcej osób, z których część decydowała się wejść do Szkoły. I tak, na przełomie 1998/1999 roku, znaleźli się w tej grupie między innymi: Grzegorz Rak, Leszek Rojowski i Michał Wójcik.

Boże prowadzenie

W dobrze zorganizowanej już grupie coraz bardziej brakowało księdza, który zaangażowałby się w SNE tak, jak pozostali. Modlono się zatem z ufnością w to, że Bóg da im kapłana. Michał Świderski na modlitwie rozeznał, że ma pojechać do Zaborza. Nie wiedział on wtedy co to znaczy, myślał, że to jest jakiś obszar „poza Bogiem”, gdzie trzeba kogoś zewangelizować. Po jakimś czasie dowiedział się, że w Zabrzu w dzielnicy Zaborze również tworzy się SNE, na której stoi ks. Artur Sepioło. Michał od razu skojarzył tą nazwę z tym, co wcześniej Bóg mu objawił. Zrozumiał, że to musi być kapłan, na którego czekali. Umówił się więc z księdzem Arturem i już na pierwszym spotkaniu stwierdzili, że chcą działać razem. W ten sposób SNE zyskała księdza, z którym jest związana do dzisiaj.
Od tego momentu obydwie grupy: prowadzona przez Michała i prowadzona przez ks. Artura, połączyły się ze sobą, tworząc SNE, która zgodnie z pragnieniami jej założycieli służy diecezji.
Dla SNE Diecezji Gliwickiej została wybrana nazwa: Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. Dlaczego taka nazwa skoro wszystkie inne szkoły miały za patrona jakiegoś świętego? Członkowie Szkoły stwierdzili, że ich Mistrzem jest Jezus i że to Jezusa głoszą i to nie Jezusa umarłego, ale Jezusa Zmartwychwstałego. On jest najważniejszy w tej Szkole i to właśnie Jego imię wybrali do swojej nazwy. Wyrazili chęć, by w całej swojej posłudze, w całym swoim życiu odzwierciedlać to jedno – Jezusa Zmartwychwstałego, w pełni chwały, mocy i błogosławieństwa.
W tym czasie osoby zaangażowane w SNE Jezusa Zmartwychwstałego zaczęły tworzyć regularną wspólnotę. Wcześniej spotykali się co tydzień w parafii WNMP w Bytomiu. Modlili się, czytali Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego. Po połączeniu ze wspólnotą z Zabrza spotkania odbywały się na zmianę: raz w Bytomiu, raz w Zabrzu.
Jesienią 2000 roku ks. Artura przeniesiono z Zabrza do parafii p.w. św. Anny w Bytomiu i wtedy SNE przeniosła również swoje spotkania do tej parafii. Osoby z Zabrza z czasem zdecydowały się zostać jednak u siebie i działać nadal przy „Wspólnocie Zmartwychwstania”, jednak już nie jako SNE, ale jako część wspólnoty. W Bytomiu odpowiedzialni za SNE rozpoczęli tworzenie rocznego planu kursów. Jako wspólnota spotykali się już co tydzień.

Deklaracje

Nadszedł czas podejmowania decyzji, na ile każdy chce się zaangażować w to dzieło. Wszyscy odpowiedzialni byli zdeklarowani i przekonani, że chcą poświęcić się służbie w SNE. Ks. Artur wahał się między różnymi wspólnotami i ruchami. Zdeklarował jednak, że podejmie co do tego ostateczną decyzję i po dłuższym czasie zastanawiania się tak też się stało. W momencie, gdy zdecydował, że chce zaangażować się w działalność SNE Bóg zaczął od razu działać.
W 2002 r. ks. Artur Sepioło został mianowany przez Ordynariusza Gliwickiego Biskupa Jana Wieczorka Koordynatorem Katolickich Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń, a także dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej i przeniesiony do Gliwic do Centrum Formacyjno – Modlitewnego przy parafii p.w. św. Bartłomieja. Stał się dzięki temu oficjalnie odpowiedzialny za SNE Jezusa Zmartwychwstałego i mógł rzeczywiście bardziej się w nią zaangażować.

Wizja i cele

Odpowiedzialni rozeznając na modlitwie wizję dla SNE Jezusa Zmartwychwstałego doszli do wniosku, że ich celem powinno się stać zakładanie wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych w miastach śląskich. Wspólnoty te miałyby tworzyć autentyczne środowiska wiary, gromadzić ludzi, którzy będą żyć z Bogiem na co dzień, a przez świadectwo swojego życia i słowem głosiłyby Jezusa w swoich środowiskach. SNE Diecezji Gliwickiej zaczęła współpracować z osobami ze Strzelec Opolskich, które były zainteresowane założeniem u siebie w mieście SNE. O współpracę poprosiła też SNE tworząca się w Jeleniej Górze. Z czasem pojawiły się również osoby z Raciborza, które chciały się formować w SNE Jezusa Zmartwychwstałego, a u siebie w mieście założyły wspólnotę. Osoby z tych miast przyjeżdżały na kursy do gliwickiej SNE, a Szkoła organizowała też kursy u nich. W ten sposób Szkoła nawiązała współpracę również z osobami z Otwocka.
Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej, przyjęła założenia, które leżą u podstaw każdej Szkoły. Jej celem zatem jest przede wszystkim ewangelizacja, nowa w zapale, metodach i środkach wyrazu. Oczywiście na tym nie kończy się jej zadanie. Tak jak pozostałe SNE ma również na celu formację ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów. W swojej działalności opiera się na trzech fundamentach: głoszeniu kerygmatu, otwarciu na moc Ducha Świętego i życiu wspólnotowym (KeKaKo). Specyficznym celem SNE Jezusa Zmartwychwstałego, rozeznanym jako wizja dla tej Szkoły, jest jak już wspomniano zakładanie w miastach śląskich nowych wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych. Taki charakter miały wspólnoty działające w ramach SNE Diecezji Gliwickiej (Bytom i Gliwice).

Miejsca

Bóg zatroszczył się też o miejsce do przeprowadzania kursów. SNE Diecezji Gliwickiej rozpoczęło w tym celu współpracę ze zgromadzeniem Misjonarzy z Marianhill, którzy udostępnili swój dom rekolekcyjny. Szkoła zyskała miejsce, w którym mogła organizować większość kursów.

Po około roku od podjęcia decyzji o podziale SNE na dwie wspólnoty (Gliwice i Bytom Karb), odpowiedzialni zaczęli stopniowo zastanawiać się nad powstaniem trzeciej wspólnoty. W Bytomiu Karbiu uczestniczyło w spotkaniach modlitewnych wiele osób także z parafii p.w. św. Anny, w której ks. Artur Sepioło przez dwa lata był wikarym. We wspólnocie gliwickiej spotykało się coraz więcej osób, ich liczba dochodziła często do ok. pięćdziesięciu. Odpowiedzialni za SNE Diecezji Gliwickiej zaczęli więc rozważać, czy dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby założenie trzeciej wspólnoty właśnie w parafii św. Anny w Bytomiu. Po rozmowie z tamtejszym proboszczem i rozeznaniu modlitewnym zadecydowali o powstaniu kolejnej wspólnoty w ramach Szkoły. W ten sposób na wiosnę 2004 r. założono trzecią wspólnotę, której tworzeniem zajął się Michał Wójcik wspólnie z Januszem Kasperczykiem, który od tego momentu dołączył do grona odpowiedzialnych za SNE Jezusa Zmartwychwstałego.
W 2006 roku ks. Artur Sepioło został proboszczem w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Od tego czasu wspólnota gliwicka spotyka się przy tej parafii.

Wzrastanie i rozwój

Kolejne lata były czasem, w którym Bóg przygotowywał nas do służby odpowiadającej na różne potrzeby. W kwietniu 2010 r., dzięki współpracy z trenerami Edukacji Finansowej Crown, zorganizowana została pierwsza edycja kursu Crown. Podczas tego cyklu, jego uczestnicy uczyli się także jak przeprowadzić taki kurs. Odtąd jest on organizowany samodzielnie przez SNE Gliwice.
Rosnąca liczba osób przychodzących do wspólnoty była powodem przeniesienia spotkań z salek do kościoła.
Rozwój wspólnoty pociągnął za sobą konieczność wprowadzenia zmian także w jej strukturze. Dlatego na przełomie 2011/2012 roku powołana została grupa wspierająca lidera w jego odpowiedzialności, zwana Zastępcami.
Ze względu na różne pomysły na realizację wizji i kierunków działania wspólnoty, początek 2012 roku był czasem decyzji o rozdzieleniu się szkół z Gliwic i Bytomia. SNE Bytom po okresie poświęconym budowaniu wspólnoty rozwinęła swoją służbę m.in. w ewangelizacji ulicznej, w ramach inicjatywy Bytom Miasto Boga.
Rozeznanie odpowiedzialnych za SNE Gliwice poprowadziło wspólnotę do zmiany wizji w kierunku budowania domu dla jej członków, rozumianego jako miejsce, w którym dbamy o wszystkie sfery życia. Rozpoczęliśmy także posługiwanie z mocą organizując w Gliwicach wiosną 2012 r. pierwszy z Wieczorów Uzdrowienia i Mocy. Jego gościem i współprowadzącym był amerykański świecki ewangelizator i misjonarz Donald Turbitt.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu SNE Gliwice było przeprowadzenie w lutym 2013 rekolekcji Źródła Wiary w Pyskowicach, które zapoczątkowały powstanie tam pierwszej filii SNE Gliwice. W tym roku utworzona została także filia Gliwice Miłosierdzie.
W związku z planami stworzenia w internecie portalu Dotyk Boga, przez który chcieliśmy się dzielić swoją wiarą z szerokim kręgiem odbiorców, w październiku 2013 r. rozpoczęliśmy zbieranie świadectw do publikacji.

Rok 2014 przyniósł powołanie do życia Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, którego celem jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej.
W marcu tego roku uruchomiona została oficjalnie strona Dotyk Boga, rozpoczęła się także pierwsza edycja formacji dla małżeństw.
Od dnia 01.09.2014 r. nasze Stowarzyszenie zatrudniło ks. Jarosława Zawadzkiego, oddelegowanego dekretem księdza biskupa do posługi we wspólnocie SNE Gliwice.

Zdobywanie Ziemi Obiecanej

Listopad 2014 to początek nadawania przez nas audycji radiowej Dotyk Boga. A już od drugiego nagrania program przygotowywany jest także w formie filmów dostępnych na na stronie dotykboga.pl oraz platformie Youtube.
W tym samym czasie powołany został Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. W lutym 2015 roku Oddział uzyskał oddzielną osobowość prawną, a w maju tego roku uzyskaliśmy pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogliśmy podjąć działalność wydawniczą. Biblioteka Narodowa przyznała Stowarzyszeniu pulę numerów ISBN. Pierwszą, wydaną przez nas książką jest „Walka o wiarę” ks. Artura Sepioło.
Wzrastająca liczebność wspólnoty, to konieczność dalszych zmian organizacyjnych. Rok 2015 to m.in. przeniesienie nauczań z formacji na grupki dzielenia. Dotąd nauczania te prowadzone były po uwielbieniu w czasie spotkań wspólnych z podziałem na lata. Odtąd mała grupa oprócz tego, że jest miejscem budowania relacji, wspólnej modlitwy i uzdrowienia przez relacje, ma też rolę formacyjną. Dzięki tej zmianie animatorzy mają pełny obraz rozwoju członków prowadzonej przez siebie grupy.
W styczniu 2015 rozpoczyna się Szkoła Animatora w formie comiesięcznych spotkań dla wszystkich filii. W tymże roku uruchomiona została także po raz pierwszy formacja „Całe Jabłko” skierowana do singli. Pierwsze spotkanie tej rocznej formacji odbyło się w marcu.
Wrzesień był miesiącem, w którym nastąpiło przyłączenie do wspólnoty gliwickiej SNE Bytom, funkcjonującej odtąd jako jedna z filii. Ten powrót do współpracy po ponad 2,5 letniej rozłące jest ubogaceniem wspólnoty i rozszerzeniem służby m.in. o wychodzenie do najuboższych.
Jako odpowiedź na potrzebę zadbania o rozwój naszych dzieci, została powołana do życia grupa Skautów Króla. Inauguracja spotkań skautów odbyła się w ostatni piątek listopada 2015 r., na naszej wspólnotowej Eucharystii.

Luty 2016 przyniósł otwarcie naszego internetowego sklepu Dotyk Boga, w którym dostępne są m.in. dwumiesięcznik „Dobre Wino” oraz płyty DVD z nagranymi nauczaniami z cyklu Uzdrowienie (Emocje i Relacje). Są to materiały pochodzące z naszego wydawnictwa.

Idąc za Bożym prowadzeniem Stowarzyszenie Katolickie SNE Jezusa Zmartwychwstałego dnia 1 września 2016 r. przejęło pod swoją opiekę dom w Bojszowie, w którym zamieszkał nasz ksiądz Jarek. Dom ten to także docelowo miejsce spotkań małych grup, mniejszych spotkań formacyjnych, czy kursów dochodzonych dla lokalnej społeczności.