SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Formacja wstawienników – zgłoszenie

Aby zgłosić swój udział w formacji wstawienników Szkoły Nowej Ewangelizacji prosimy wypełnić i wysłać formularz.

UWAGA: Wysłanie formularza z danymi wymaga akceptacji następujących warunków:

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników formacji) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, zgodnie z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych na stronie www.snegliwice.org w formularzach zgłoszeniowych na formację wstawienników jest wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej.
Kontakt: biuro(at)snegliwice.org

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z działalnością katolickiej wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.
2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania formacji zgodnie z celami Wspólnoty.
3. Zgromadzone dane są zabezpieczone w systemie informatycznym; dostęp do nich posiada Administrator Danych Osobowych.
4. Administrator Danych Osobowych przekazuje osobom odpowiedzialnym za formację następujące dane pozyskane poprzez formularz zgłoszeniowy:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres email,
c) Numer telefonu.
5. Pozostałe dane uzyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego nie są przetwarzane ani przekazywane poprzez systemy informatyczne, drukowane czy publikowane w sposób tradycyjny i posiadają klauzule poufności.
6. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
7. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w formacji, po poinformowaniu o tym fakcie osoby odpowiedzialnej i Administratora Danych Osobowych, wszystkie dane pozyskane za pomocą formularza są usuwane na stałe z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Nazwisko i Imię *

  Rok urodzenia *

  Miejsce zamieszkania *

  Email *

  Tel. kontaktowy *

  Filia wspólnoty *

  Animator *

  Rok formacji *

  Czas posługi w diakonii wstawienników różańcowych *

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych wspólnoty SNE Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach (tworzenie list uczestników formacji) zgodnie z informacjami podanymi na stronie.

  Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z członków rodziny!