SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego zostało erygowane decyzją Biskupa Gliwickiego Jana Kopca w dniu 27 lutego 2014 roku. Po konsultacjach związanych z opracowaniem Statutu Stowarzyszenia, dnia 8 maja 2014 roku, w Bytomiu, grupa osób ze wspólnoty SNE Gliwice i SNE Bytom spotkała się na zebraniu założycielskim, na którym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. Po złożeniu dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym, 9 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i uzyskało osobowość prawną.

Powstanie Stowarzyszenia budziło i może nadal budzi sporo emocji, jednak patrząc na rozwój Wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji i na dzieła, które wspólnie organizujemy, struktura prawna, jaką daje stowarzyszenie pozwala na klarowne i usystematyzowane prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych. Możemy zatrudniać osoby duchowne i świeckie. W czerwcu 2014 roku ks. Jarosław Zawadzki uzyskał pozwolenie od ks. Biskupa na podjęcie pracy w Stowarzyszeniu. Od września 2014 roku jest naszym Księdzem. Oprócz ks. Jarka w Stowarzyszeniu zatrudnione są jeszcze trzy osoby, które cały swój czas poświęcają sprawom wspólnoty.

Stowarzyszenie, jak mówi art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jest: […] dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Wynika z tego, że członkiem Stowarzyszenia można zostać lub nie, i jest to niezależne od formacji we Wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji. Po zapoznaniu się ze statutem, każdy może podjąć, w wolności, decyzję dotyczącą działania w Stowarzyszeniu.

Na czerwcu 2014 roku historia Stowarzyszenia nie kończy się. Podejmowaliśmy dalsze kroki formalne.

Dnia 17.11.2014 roku grupa osób z SNE Gliwice na zebraniu założycielskim powołała Oddział Gliwice Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. W lutym 2015 roku Oddział uzyskał oddzielną osobowość prawną, a w maju 2015 roku uzyskaliśmy pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogliśmy podjąć działalność wydawniczą. Biblioteka Narodowa przyznała Stowarzyszeniu pulę numerów ISBN. Pierwszą, wydaną przez nas książką jest "Walka o wiarę" ks. Artura Sepioło. Kolejne plany wydawnicze przed nami.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej.
Przy potencjale setek, a wkrótce tysięcy osób w naszych filiach, stajemy się instytucją, która może wpływać na życie Gliwic i okolic. Realny stał się wymarzony własny dom wspólnotowy, do którego można przyjść i spędzić trochę czasu lub zorganizować w nim kurs, nie wożąc stale rekwizytów. Status prawny umożliwia nam prowadzenie formalnych rozmów oraz podpisywanie umów z władzami miasta lub Diecezji o przejęciu budynku.
Możemy m.in. ubiegać się o dotacje od różnych instytucji, kupować np. sprzęt nagłośnieniowy itp. po niższej cenie (rozliczając VAT). Mamy także możliwość założenia przedszkola i szkoły katolickiej.

Konta bankowe

Stowarzyszenie posiada w banku mBank konto główne Oddziału oraz dwa konta pomocnicze dla filii:

nr rachunku głównego: 97 1140 2004 0000 3602 7557 8330
nr rachunku filia Pyskowice: 54 1140 2004 0000 3002 7557 8331
nr rachunku filia Chrystus Król Gliwice: 08 1140 2004 0000 3502 7557 8332
nr rachunku filia Kleszczów: 19 1140 2004 0000 3402 7583 0383
nr rachunku filia Smolnica: 06 1140 2004 0000 3902 7678 6016
nr rachunku filia Zabrze: 77 1140 2004 0000 3102 7743 6873

Pełna nazwa Oddziału stowarzyszenia to:
STOWARZYSZENIE KATOLICKIE – SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO ODDZIAŁ GLIWICE ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice.

WAŻNE!
Mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą, prosimy więc o tytułowanie wpłat zgodnie z ich celem.
Np. “Zaliczka na kurs …., (nazwa kursu + data /dzień, miesiąc, rok/)”, Nowe Życie, Nadzieja etc.
Wpłaty, które są darowiznami (np. dziesięcina) tytułujemy "Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia".
Przy rocznym rozliczeniu podatku można wpłaconą kwotę odliczyć od dochodu – do progu 6% jego wysokości.

image
Dom SNE Gliwice

Władze Oddziału Stowarzyszenia:
Michał Świderski - Prezes Zarządu
ks. Adam Koppel - Członek Zarządu
Henryk Nastula - Członek Zarządu
Anna Gabrysiak - Sekretarz Zarządu
Liliana Świderska - Skarbnik Zarządu

Skład komisji rewizyjnej:
Janusz Wójcik
Ireneusz Magiera
Stanisław Sobas