Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego zostało erygowane decyzją Biskupa Gliwickiego Jana Kopca w dniu 27 lutego 2014 roku. Po konsultacjach związanych z opracowaniem Statutu Stowarzyszenia, dnia 8 maja 2014 roku, w Bytomiu, grupa osób ze wspólnoty SNE Gliwice i SNE Bytom spotkała się na zebraniu założycielskim, na którym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. Po złożeniu dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym, 9 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i uzyskało osobowość prawną.

Powstanie Stowarzyszenia budziło i może nadal budzi sporo emocji, jednak patrząc na rozwój Wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji i na dzieła, które wspólnie organizujemy, struktura prawna, jaką daje stowarzyszenie pozwala na klarowne i usystematyzowane prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych. Możemy zatrudniać osoby duchowne i świeckie. W czerwcu 2014 roku ks. Jarosław Zawadzki uzyskał pozwolenie od ks. Biskupa na podjęcie pracy w Stowarzyszeniu. Od września 2014 roku jest naszym Księdzem. Oprócz ks. Jarka w Stowarzyszeniu zatrudnione są jeszcze trzy osoby, które cały swój czas poświęcają sprawom wspólnoty.

Stowarzyszenie, jak mówi art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jest: […] dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Wynika z tego, że członkiem Stowarzyszenia można zostać lub nie, i jest to niezależne od formacji we Wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji. Po zapoznaniu się ze statutem, każdy może podjąć, w wolności, decyzję dotyczącą działania w Stowarzyszeniu.

Na czerwcu 2014 roku historia Stowarzyszenia nie kończy się. Podejmowaliśmy dalsze kroki formalne.

Dnia 17.11.2014 roku grupa osób z SNE Gliwice na zebraniu założycielskim powołała Oddział Gliwice Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. W lutym 2015 roku Oddział uzyskał oddzielną osobowość prawną, a w maju 2015 roku uzyskaliśmy pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogliśmy podjąć działalność wydawniczą. Biblioteka Narodowa przyznała Stowarzyszeniu pulę numerów ISBN. Pierwszą, wydaną przez nas książką jest „Walka o wiarę” ks. Artura Sepioło. Kolejne plany wydawnicze przed nami.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej.
Przy potencjale setek, a wkrótce tysięcy osób w naszych filiach, stajemy się instytucją, która może wpływać na życie Gliwic i okolic. Realny stał się wymarzony własny dom wspólnotowy, do którego można przyjść i spędzić trochę czasu lub zorganizować w nim kurs, nie wożąc stale rekwizytów. Status prawny umożliwia nam prowadzenie formalnych rozmów oraz podpisywanie umów z władzami miasta lub Diecezji o przejęciu budynku.
Możemy m.in. ubiegać się o dotacje od różnych instytucji, kupować np. sprzęt nagłośnieniowy itp. po niższej cenie (rozliczając VAT). Mamy także możliwość założenia przedszkola i szkoły katolickiej.

Konta bankowe

Stowarzyszenie posiada w banku mBank konto główne Oddziału oraz dwa konta pomocnicze dla filii:

nr rachunku głównego: 97 1140 2004 0000 3602 7557 8330
nr rachunku filia Pyskowice: 54 1140 2004 0000 3002 7557 8331
nr rachunku filia Chrystus Król Gliwice: 08 1140 2004 0000 3502 7557 8332
nr rachunku filia Kleszczów: 19 1140 2004 0000 3402 7583 0383
nr rachunku filia Smolnica: 06 1140 2004 0000 3902 7678 6016
nr rachunku filia Zabrze: 77 1140 2004 0000 3102 7743 6873

Pełna nazwa Oddziału stowarzyszenia to:
STOWARZYSZENIE KATOLICKIE – SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO ODDZIAŁ GLIWICE ul. Lompy 5/1, 44-100 Gliwice.

WAŻNE!
Mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą, prosimy więc o tytułowanie wpłat zgodnie z ich celem.
Np. “Zaliczka na kurs …., (nazwa kursu + data /dzień, miesiąc, rok/)”, Nowe Życie, Nadzieja etc.
Wpłaty, które są darowiznami (np. dziesięcina) tytułujemy „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”.
Przy rocznym rozliczeniu podatku można wpłaconą kwotę odliczyć od dochodu – do progu 6% jego wysokości.

o wspólnocie

do pobrania

Władze Oddziału Stowarzyszenia:

  • ks. Artur Sepioło – Prezes Zarządu
  • Jacek Rojowski – Członek Zarządu
  • Beata Rojowska – Członek Zarządu
  • Henryk Nastula – Skarbnik
  • Anna Gabrysiak – Sekretarz

Skład komisji rewizyjnej:

  • Janusz Wójcik
  • Agnieszka Kamińska
  • Katarzyna Jarzębowska

Sprawozdania

Dom SNE w Bojszowie

Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego dnia 1 września 2016 r., na podstawie umowy użyczenia, przejęło pod swoją opiekę dom w Bojszowie.

Wierzymy, że jest to kolejny krok naszej wspólnoty w dojrzałym kroczeniu w wierze, przyjmowaniu Bożych obietnic i zajmowania ziemi obiecanej. Jedną z takich obietnic jest właśnie dom. Intensywny rozwój SNE Gliwice, rosnąca liczebność wspólnoty, ilość prowadzonych kursów i inicjatyw pociąga za sobą nowe potrzeby. Dom w Bojszowie odpowiada na kilka z nich, z których jedną jest zapewnienie mieszkania naszemu księdzu Jarosławowi Zawadzkiemu, oddelegowanemu dekretem księdza biskupa do posługi we wspólnocie SNE Gliwice. Dom ten będzie także miejscem spotkań małych grup, mniejszych spotkań formacyjnych, czy kursów dochodzonych dla lokalnej społeczności.

Przejęcie domu jest to podjęcie konkretnej odpowiedzialności za jego utrzymanie finansowe oraz obsługę. Budujące jest duże zaangażowanie osób ze wspólnoty w odświeżenie (odmalowanie) domu oraz jego umeblowanie. Pozwoliło to na zamieszkanie w nim naszego księdza już w ostatnich dniach września tego roku. Zgłosiło się też 5 osób z naszej filii w Kleszczowie, które zobowiązały się do stałego dbania o nasz dom i jego otoczenie.

Przejęcie domu w Bojszowie jest początkiem zmian, a dla członków Stowarzyszenia i wspólnoty swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności i zarządzania majątkiem. W planach mamy kolejne inwestycje i inicjatywy wymagające większego zaangażowania. Tak więc będąc wiernymi w małym chcemy otwierać się na wielkie dzieła.

Wierzymy, że Bóg błogosławiąc nam, także poprzez przychylność Kurii, zaprasza nas do współpracy i odpowiedzialności.