Formacja w małych grupach

Małe grupy, inaczej grupy dzielenia, jako podstawowe komórki wspólnoty są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji.
Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego animatora.

Ten rodzaj formacji jest niezbędny dla stałego rozwoju duchowego członków wspólnoty i równie ważny jak uczestnictwo w kursach SNE.

W ramach grupek uczymy się także otwierać się na ewangelizację oraz brać za nią odpowiedzialność.
Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie i trwają ok. 1.5-3 h, organizowane są w terminach dogodnych dla wszystkich członków grupki (na ile to możliwe).
Tworząc grupki staramy się je optymalizować biorąc pod uwagę poziom rozwoju duchowego, miejsce zamieszkania, wiek, możliwości czasowe związane ze stanem i wykonywaną pracą (jedno, lub wielozmianowa, itp.), dlatego bardzo ważne jest, aby w formularzu zgłoszeniowym podawać jak najwięcej informacji.

W przypadku konieczności zmiany grupy, w której jesteś prosimy skonsultować decyzję z animatorem, a następnie skorzystać z formularza kontaktowego TUTAJ

o wspólnocie

UWAGA: Proces przydziału do odpowiedniej grupki (lub utworzenia nowej) wymaga czasu, dlatego po wysłaniu zgłoszenia prosimy, aby oczekiwać na kontakt z naszej strony. Jeśli odpowiedź nie nadejdzie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, napisz do nas: biuro(at)snegliwice.org

Kodeks MAŁEJ GRUPKI

Prawa i obowiązki zarówno animatora małej grupy formacji i dzielenia, jak i jej uczestnika, są zakorzenione w przykazaniu miłości, które mamy wypełniać.

W ewangelii św. Mateusza Jezus mówi: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.” Mt 22, 37 – 40

A w ewangelii św. Jana, Jezus mówi wprost: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J 15,12

Umiłowany uczeń Jan pisze „nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” 1J 1,18

Dlatego, uświadamiamy sobie, że czy to służąc innym, czy to przyjmując posługę, Bóg pragnie by było to w duchu miłości.

UCZESTNICY decydując się na wejście do małej grupy formacji i dzielenia, powinni znać zasady panujące w niej i zgodzić się na nie. Okazując w ten sposób szacunek animatorowi i pozostałym członkom grupki.

 1. Grupka spotyka się po to by razem się modlić, formować wg zeszytów SNE i jest z założenia tylko dla członków wspólnoty SNE.
 2. To czas na budowanie relacji opartych na zaufaniu, więc wszystko czym dzieli się każdy uczestnik pozostaje  w dyskrecji i tylko w obrębie grupki. Animator może szukać porady, pomocy w trudnej sytuacji u swego animatora/ lidera/ kapłana w pełnej dyskrecji pozostałych.
 3. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie w domu na swoich materiałach, a w razie potrzebnej pomocy może zwrócić się do swojego animatora.
 4. Kiedy się dzielimy swoim odkrywaniem wiary, doświadczeniem mocy Słowa, refleksjami, uczuciami, czynimy to w l.p.  i pierwszej osobie, by unikną ogólników i sloganów.
 5. Nie komentujemy ani nie udzielamy rad osobie dzielącej się. Wyjątek stanowi przywilej animatora – może, a  czasem powinien to uczynić jeśli widzi ku temu ważny powód. Czas, miejsce i sposób powinien być odpowiednio dobrany wg daru mądrości i roztropności.
 6. Każdy uczestnik grupki powinien raz w roku skorzystać z narzędzi formacyjnych jakimi są kursy / rekolekcje. Zaczynamy od kursu Nowe Życie.
 7. Ponieważ animator jest przewodnikiem towarzyszącym i odpowiadającym za rozwój uczestnika, służy pomocą w doborze właściwego kursu we właściwym czasie. Ma też przywilej nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w kursie jeśli widzi ku temu przeszkody.
 8. Grupka jest częścią wspólnoty, a jej członkowie razem modlą się, uwielbiają i adorują Pana Jezusa w piątkowe* wieczory. W miarę swoich możliwości, uczestnicy małych grup powinni się włączać  w te spotkania.
 9. Wspólnota to również zaangażowanie, służba drugiemu człowiekowi. Okazji jest wiele a pomocników zawsze mało. Każdy uczestnik małej grupy realizując swój wzrost w wierze, angażuje się w dzieła dla wspólnoty i te przez nią podejmowane – odkrywając w sobie dary Boże i w miarę swoich możliwości czasowych.
 10. Miłość to również szacunek, dlatego powiadomienie o nieobecności na spotkaniu grupki powinno być wcześniej przekazane animatorowi.

* każda filia ma wyznaczony swój dzień na wspólną modlitwę; w Gliwicach w Chrystusie Królu i w Sośnicy w parafii św Jacka jest to piątek

Animator małej grupy formacji i dzielenia staje się również jej liderem. Dlatego powinien troszczyć się o swój rozwój i wzrost w wierze i posłudze. Pomocne w tym mogą okazać się propozycje jakie SNE kieruje do animatorów:

 1. uczestnictwo w grupce animatorskiej
 2. korzystanie z podstawowej formacji SNE (zeszyty, kursy) jak i rozwój w poszczególnych diakoniach, kursach przeznaczone konkretnym obdarowaniom (SA, Serce Dawida, Logos, Andrzej, itp., formacja wstawienników, diakonia uwielbienia, )
 3. stając się Chrystusowym świadkiem, i dając dobry przykład uczestnikom prowadzonej przez siebie grupki, jako uczestnik przeżywa raz w roku 1 kurs SNE i dobrze by było, gdyby wziął udział w ekipie kursu zgodnie ze swoim obdarowaniem.

Modlitwa za powierzonych animatorowi ludzi jest nieodłącznym elementem tej posługi. Codzienna jak i w miarę potrzeb wstawiennicza na grupce za konkretnych członków. Do dyspozycji animatora pozostają służący wstawiennicy – ks. Jarek i Mariola.

Przywilejem i obowiązkiem animatora /lidera małej grupki jest również:

 1. moderowanie dzielenia tak, by tematy poruszane na grupce służyły rozwojowi uczestników
 2. Indywidualne prowadzenie/ towarzyszenie uczestnikowi w miarę swoich możliwości i potrzeb, a w razie konieczności przekazanie dalej osoby, do swojego animatora, księdza opiekuna z prośbą o zajęcie się uczestnikiem lub skierowaniem go w stosowne miejsce pomocy
 3. troska o właściwy dostęp do informacji o wydarzeniach w obrębie wspólnoty jak i o dziełach SNE.