FORMACJA

Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego
jest wspólnotą, która prowadzi osoby do świadomej decyzji wiary i oddania się Bogu,
przygotowuje także do podjęcia, wg możliwości danej osoby, dzieła ewangelizacji.

PODSTAWY FORMACJI

Nauczanie Kościoła

Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał konieczność wzrastania w życiu wierzących: „Ewangeliczny obraz krzewu winnego i latorośli ukazuje nam jeszcze jeden podstawowy aspekt życia i misji świeckich: wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia obfitszego owocu. (…) Człowiek, w swojej wolności, wezwany jest przez Boga, by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Tego wezwania nie może on nie podjąć, nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności” (ChL 57).
Program „Redemptoris Missio” to program duszpasterski powstały w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Zrzesza on szkoły diecezjalne z całej Polski, z których każda zatwierdzona jest przez biskupa danej diecezji i jemu bezpośrednio podlega. Program jest narzędziem dla już istniejących ruchów, stowarzyszeń, wspólnot podstawowych, grup modlitewnych i parafii w ich pracy ewangelizacyjnej, jak również daje możliwość zainicjowania nowych wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych. Program ten to wizja odnowionego Kościoła, który głosi kerygmat (Osobę Jezusa jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza), czyni to z mocą Ducha Świętego, będąc wspólnotą zewangelizowaną i ewangelizującą.
W skład tego programu wchodzi formacyjny program kursów, który przeprowadza uczestnika przez poniższe etapy:
– niezewangelizowany → zewangelizowany,
– zewangelizowany → ewangelizator,
– ewangelizator → formator ewangelizatorów,
– formator ewangelizatorów → prowadzący Szkołę Ewangelizacji.
Każda Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada własne narzędzia takie jak: rekolekcje, warsztaty, inicjatywy (koncerty, spotkania, media).

Środowisko wzrostu

Bez środowiska, w którym osoba zewangelizowana będzie mogła wzrastać, nawet najpiękniejsze przeżycia związane z ewangelizacją i najszczerszej podjęte decyzje dotyczące nowego życia z czasem pozostaną tylko dalekim wspomnieniem. Dlatego każda inicjatywa ewangelizacyjna podejmowana przez SNE Jezusa Zmartwychwstałego zmierza do zaproszenia osoby zewangelizowanej do wspólnoty, w której będzie mogła wzrastać w wierze, poznaniu i doświadczeniu Boga. W związku z tym SNE Diecezji Gliwickiej nie podejmuje się inicjatyw ewangelizacyjnych, które nie zapewniają uczestniczącym w niej osobom dalszego środowiska wzrostu, jakim jest wspólnota. Stąd podstawą formacji w SNE Jezusa Zmartwychwstałego, zgodnie z fundamentem każdej Szkoły, jakim jest KeKaKo, jest bycie we wspólnocie. Nie ma formacji bez wspólnoty. Cała formacja proponowana przez SNE Diecezji Gliwickiej dokonuje się we wspólnocie.
Papież Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici podkreśla jak ważna jest formacja, pisząc, że konieczna jest integralna i stała formacja świeckich. Za Ojcami Synodalnymi papież powtarza, że formacja jest to „stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego” (ChL 57). Zaznacza także, że formacja świeckich powinna znaleźć się wśród zadań priorytetowych diecezji i że do niej powinny zmierzać wszystkie wysiłki wspólnoty.

Podział odpowiedzialności

Podział odpowiedzialności za formację poszczególnych członków SNE Jezusa Zmartwychwstałego wynika z jej struktury personalnej.
Na jej czele stoi lider Michał Świderski, któremu podlegają zastępcy oraz odpowiedzialni za poszczególne filie wspólnoty. Lider jest zobligowany do troski o ich formację.
Liderzy i duszpasterze poszczególnych filii wspólnoty odpowiadają za wzrost i rozwój animatorów, którzy z kolei biorą na siebie odpowiedzialność za formację pozostałych jej członków.
Delegowany przez biskupa z ramienia diecezji do pełnienia funkcji asystenta kościelnego SNE Diecezji Gliwickiej jest ks. Artur Sepioło. Duszpasterzami SNE Gliwice są również ks. Adam Koppel oraz ks. Jarosław Zawadzki, który jest zatrudniony przez Stowarzyszenie SNE.

Struktura i elementy formacji

Struktura formacji proponowana przez SNE Diecezji Gliwickiej członkom jej wspólnot zawiera pięć elementów:
– życie modlitewno – sakramentalne,
– aktywne uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach wspólnoty,
– uczestnictwo w małej grupie dzielenia,
– angażowanie się w kursy SNE jako uczestnik i jako prowadzący,
– codzienna indywidualna formacja tematyczna na podstawie materiałów formacyjnych SNE Diecezji Gliwickiej.

Kolejność wymienionych elementów nie jest przypadkowa. Stanowią one pewną hierarchię ważności w formacji każdego członka wspólnoty. Taki, a nie inny model struktury, jest wynikiem wieloletniej pracy formacyjnej SNE Jezusa Zmartwychwstałego.
Na dzień dzisiejszy SNE Diecezji Gliwickiej przewiduje pięć lat formacji podstawowej oraz formacje tematyczne (single, małżeństwa, animatorzy, Skauci Króla, edukacja finansowa Crown). Z czasem powstaną programy formacji na kolejne lata. Formacja każdego roku zakłada osiągnięcie pewnych szczegółowych celów.
Założenia te są bardzo ogólne, gdyż oczywistym jest, że ludzie, którzy formują się w Szkole mają różne osobowości i doświadczenia, pochodzą z różnych rodzin, środowisk, mają zróżnicowaną sytuację życiową. Wpływa to na to, kto w jakim stopniu osiągnie założone cele.

Rok zerowy

Wspólnota SNE gromadzi się na cotygodniowych spotkaniach, w ramach których odbywa się modlitwa uwielbienia z nauczaniem, Wieczór Uzdrowienia i Mocy lub Eucharystia. Spotkania te mają charakter otwarty. Jeśli dana osoba przychodzi tylko na te spotkania jest tzw. sympatykiem. Zachęcamy jednak wszystkich do wejścia do wspólnoty.
Osoby nowe zapraszane są na nauczania w ramach tzw. zerówki, które odbywają się w piątki po modlitwie uwielbienia równolegle do nauczań ogólnych. Wprowadzają one w życie wspólnoty oraz wyjaśniają czym jest Szkoła Nowej Ewangelizacji, omawiają proponowaną formację, pozwalają na podjęcie decyzji o dalszym zaangażowaniu. Uczestnicy tych spotkań mają możliwość zadawania pytań.
Każdy kto chce wejść do wspólnoty SNE zapisuje się do tzw. małej grupy.

Warunkiem rozpoczęcia pierwszego roku formacji jest wejście w małą grupę dzielenia.
Formacja pierwszego roku koncentruje się na ukształtowaniu świadomości tego, że podstawową rolę we wzroście w nowym życiu odgrywa modlitwa osobista oraz trwanie we wspólnocie. Oprócz cotygodniowej formacji proponuje się osobom na pierwszym roku udział w kursie Nowe Życie oraz w kursie Emaus. Osoba kończąca pierwszy rok powinna mieć doświadczenie Boga na modlitwie, regularnie czytać Słowo Boże, starać się być wierna w codziennej modlitwie osobistej, uczyć się słuchania Boga. Konsekwencją nowego życia jest odrzucenie środowiska grzechu. Osoby formujące się na pierwszym roku uczą się przebaczania i doświadczania uzdrowienia wewnętrznego. Efektem formacji jest także pełne uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym.

Formującym się na drugim roku formacja podstawowa powinna pomóc w pogłębieniu motywacji wiary i służby, przyjęciu odpowiedzialności na siebie, zwiększeniu gorliwości w życiu sakramentalnym, poprawie relacji w rodzinie, pogłębieniu relacji w grupie dzielenia, uczeniu się podstaw rozeznawania. Osoby te zaczynają również podejmować pierwsze posługiwanie poprzez przyjmowanie drobnych odpowiedzialność w życiu wspólnoty, służbę na kursach (głównie poprzez pomoc techniczną, składanie świadectwa, rozmowy indywidualne). Proponuje się w tym czasie uczestnictwo w kursie Nadziei oraz w kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.

Trzeci rok formacji zakłada takie cele jak: świadomy wybór SNE, czego konsekwencją jest większe zaangażowanie w służbie wspólnocie i Szkole, systematyczność w modlitwie, posługiwanie charyzmatami, zdolność rozeznawania, rozwój osobisty i zawodowy. W tym czasie możliwe jest również prowadzenie grupy dzielenia. Zachęcamy do posługiwania na pozostałych kursach prowadzonych przez SNE Diecezji Gliwickiej. Osobom przeżywającym trzeci rok formacji poleca się udział w kursach Paweł i Jan. Ze względu na małą częstotliwość ich organizowania (zwłaszcza kursu Paweł), możliwy jest udział w tych kursach prowadzonych przez inne SNE w Polsce lub po konsultacji z animatorem małej grupy wybór innego kursu.

Czwarty rok formacji to aktywne włącznie się w służbę w Szkole i wspólnocie. Na tym etapie osoby formujące się powinny mieć ugruntowaną wiedzę dotyczącą modlitwy, Biblii, rodziny i wspólnoty Kościoła. Osoby te powinny być dojrzałe emocjonalnie i pogłębiać swoje kompetencje zawodowe. Dalsza formacja w Szkole zmierza do podjęcia coraz poważniejszych odpowiedzialności, takich jak: samodzielność na drodze prowadzenia innych, samodzielne budowanie nauczania w oparciu o Pismo Święte, bycie koordynatorem, a dalej także dyrektorem kursu, organizowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, zaangażowanie w życie społeczne, współprowadzenie wspólnoty SNE.
Na czwartym roku poleca się udział w kursach Jezus w Czterech Ewangeliach oraz Historia Zbawienia.

Piąty rok formacji kładzie nacisk na rozwój osobisty i zawodowy w oparciu o Boże zasady. Przeplata się tu nasze działanie w oparciu o dary naturalne z nadprzyrodzonym bazującym na łasce.
Uczestnicy zachęcani są do odkrywania i zdobywania „Ziemi obiecanej” w poszczególnych dziedzinach życia. Celem tego etapu formacji jest osiągnięcie i utrwalenie dojrzałej tożsamości chrześcijańskiej, rozwój kompetencji zawodowych oraz rozwój osoby jako pracownika.
Proponowane kursy to Mojżesz i Sekret Pawła.

ELEMENTY FORMACJI

Życie modlitewno – sakramentalne

Podstawą rozwoju w życiu duchowym jest regularna modlitwa indywidualna i życie sakramentalne. Żeby wzrastać w relacji z kimś potrzeba się z nim spotykać. Modlitwa jest miejscem spotkania z Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego głosi, że: „Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim” (KKK 2565).
Modlitwa osobista musi być fundamentem każdej formacji, gdyż sam Jezus, który jest naszym Panem i Mistrzem często oddalał się od innych, by spędzać czas na osobistym spotkaniu z Bogiem (por. Mk 1, 35; Mt 14, 23; Łk 22, 41). Modlitwa osobista jest czasem zbliżania się do Boga, wchodzenia z Nim w relację przyjaźni, nawiązywania z Nim coraz bardziej intymnej więzi. Jest czasem, gdy człowiek może tak, jak to czynili Psalmiści, wylewać swoje serce przed Bogiem (por. Ps 142, 3; 130, 1; 103, 1; 84, 3; 55, 17-18; 38, 7-10; 13, 2-3), otwierać się przed Nim, zapraszać Go do swojej codzienności, doświadczać tego, jak On tą codzienność przemienia dzięki swojej stałej obecności w życiu. Z przebywania z Bogiem czerpie się siłę i światło dla swojego posłannictwa, do swojej służby.
Modlitwa jest słuchaniem Słowa Bożego, oczekiwaniem i przygotowaniem na interwencję Boga (KKK 2584). Modlitwa jest więc czasem wsłuchiwania się w Jego głos, rozeznawania Jego woli. W SNE podkreśla się jak ogromną rolę w modlitwie osobistej powinno pełnić Pismo Święte. Słowo Boga musi być obecne w codziennym życiu każdego członka wspólnoty.
Członkowie SNE Jezusa Zmartwychwstałego zachęcani są do tego, by poza niedzielą, również w tygodniu uczestniczyć w Eucharystii. Podkreślana jest jej wielka wartość, zgodnie ze słowami Ojców Soboru, że jest ona szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa jego moc (KL 10). Podkreślana jest też rola regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, poprzez który Bóg nie tylko odpuszcza grzechy, ale także uzdrawia (KKK 1421).

Życie we wspólnocie

Niezwykle ważnym elementem formacji jest też udział w spotkaniach wspólnoty. W ramach SNE Diecezji Gliwickiej funkcjonuje 15 filii. Każda z nich spotyka się regularnie, zgodnie ze swoim harmonogramem, na spotkaniach o charakterze modlitewno – formacyjnym. Każde spotkanie rozpoczyna się od około godzinnej modlitwy, która składa się z modlitwy spontanicznej, modlitwy chóralnej, modlitwy poprzez pieśni, modlitwy Słowem Bożym. W głównej mierze jest to modlitwa uwielbienia, gdyż jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, zespala ona inne formy modlitwy (KKK 2639). Katechizm określa także jej charakter: „Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że ON JEST” (KKK 2639).

Modlitwa ta ma na celu to, aby uczestniczący w niej mogli spotkać się z Bogiem, doświadczyć Jego obecności, Jego mocy. Jest to modlitwa charyzmatyczna. Oznacza to, że uczestniczący w niej są otwarci na działanie Boga w tym czasie poprzez charyzmaty.

Druga część spotkania ma charakter formacyjny. W tym czasie prowadzone jest nauczanie na temat rozeznany przez osoby odpowiedzialne za wspólnotę. Cała wspólnota raz w miesiącu gromadzi się na wspólnej Eucharystii poprzedzonej możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Uczestnictwo w małych grupach

Wszystkie filie wspólnoty SNE Jezusa Zmartwychwstałego podzielone są na małe grupy zwane „grupami dzielenia” (do 10 osób + animator). Każdy aktywny członek wspólnoty powinien regularnie uczestniczyć w takich grupach. Na czele każdej grupy stoi animator, który spotyka się raz w miesiącu z innymi animatorami, na spotkaniu prowadzonym przez starszego animatora. Małe grupy mają na celu nawiązanie głębszych relacji z innymi osobami we wspólnocie, co nie zawsze jest możliwe na cotygodniowym spotkaniu, w którym uczestniczy większa ilość osób. Ponadto osobistą formację oraz otwarcie się na wspólną modlitwę (od uczestnika do prowadzącego). Spotkania małych grup odbywają się raz na dwa tygodnie. Tematy spotkań przygotowywane są przez animatorów zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Poza tym poruszane są sprawy życia codziennego – radości i problemy każdego z uczestników. Tu można uzyskać wsparcie, pomoc. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba na grupach dzielenia przeprowadzana jest także modlitwa wstawiennicza w intencjach ich członków lub innych osób ze wspólnoty. Dążymy do tego, aby grupy były niekoedukacyjne.

Codzienna formacja indywidualna

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej dla swoich członków przewiduje program formacji indywidualnej na każdy dzień. Duszpasterz SNE, ks. Artur Sepioło, przygotował materiały dotyczące różnych treści, zgodnie z planem dla każdego roku formacji. Na spotkaniu małej grupy osoby w niej uczestniczące otrzymują takie materiały, aby móc z nich korzystać regularnie. Obejmują one informacje, rozważania na każdy dzień tygodnia dotyczące danego tematu, propozycję treści modlitwy oraz fragment Pisma Świętego do rozważenia. Materiały zawierają także zachętę do różnych praktycznych zadań.

Materiały do codziennej, indywidualnej formacji opracowane są aktualnie na pięć lat, a wydane w formie książkowej na trzy lata. Dla osób, które wchodzą do wspólnoty, ale nie przeżyły jeszcze kursu Nowe Życie proponowana jest formacja wstępna (tzw. zerówka), w której przedstawiane są podstawowe informacje na temat modlitwy osobistej, wspólnotowej, przebiegu spotkania modlitewnego, charakteru szkoły.

Program kursów

Kursy są ważnym narzędziem formacji duchowej dla każdego członka SNE. Dają doświadczenie Boga, pogłębiają wiarę, poszerzają wiedzę z różnych zakresów. Podstawowe kursy SNE to te, które należą do programu formacji szkoły ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Program formacji SESA – jest permanentny (zakłada ciągłość), progresywny (zakłada wzrost), systematyczny (zakłada stałość) i integralny (obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji).

Program ten składa się z trzech etapów:

I etap – fundamenty życia chrześcijańskiego:
– Nowe Życie – podstawowa ewangelizacja,
– Emaus – Słowo Boże (ewangelizacja),
– Jan – formacja uczniów,
– Jezus w Czterech Ewangeliach,
– Historia Zbawienia – nasza własna historia,
– Mojżesz – formacja wyzwolicieli i liderów,
– Błogosławieni jesteście – błogosławieństwa, droga do szczęścia.

II etap – jak ewangelizować:
– Paweł – formacja ewangelizatorów,
– Dynamis – ewangelizować z wielką mocą,
– Tymoteusz – jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię,
– Sekret Pawła – wizja duszpasterska,
– Apollos – formacja głoszących,
– Damaszek – Ewangelia łaski – za darmo!,
– Maryja – list Chrystusa.

III etap – formacja ewangelizatorów:
– Maranatha – Apokalipsa,
– Piotr – eklezjologia,
– Wprowadzenie do Biblii,
– Łukasz – apologetyka,
– Teologia biblijna – 7 kluczowych tematów ST i NT,
– Melchizedek – liturgia,
– Jetro – ekumenizm.

SNE posługuje także kursami spoza programu, które uzupełniają formację we wspólnotach i pomagają w formowaniu posług:
– Animacja Modlitwy Charyzmatycznej,
– Nadzieja,
– Kana Galilejska,
przy czym kurs Nadziei, to kurs autorski SNE Diecezji Gliwickiej.

Przygotowanie do posługi

Formacja SNE Diecezji Gliwickiej przewiduje nie tylko udział w kursach, ale też pomoc przy ich prowadzeniu. Jest to czas, gdy można służyć innym poprzez najróżniejsze funkcje, począwszy od kwestii praktycznych i technicznych, poprzez rozmowy indywidualne, modlitwę i głoszenie konferencji. Dla każdego członka ekipy prowadzącej kurs jest czasem rozwoju, wzrostu, ponownego przeżycia jego treści, wzmocnienia relacji z Bogiem i ludźmi.

Poza kursami SNE Jezusa Zmartwychwstałego proponuje też swoim członkom udział w autorskich warsztatach tematycznych. Są one przeznaczone dla osób, które chcą posługiwać w różny sposób: czy to przez ewangelizację słowną, czy to przez posługę modlitewną. Warsztaty te są jednodniowymi spotkaniami, w metodzie i duchowości podobnymi do kursów, oznacza to, że uczestnik ma możliwość zarówno wysłuchania konferencji, przeżycia „dynamik”, jak również uczestniczenia w praktycznych ćwiczeniach przygotowujących go do wybranej posługi.

Aktualnie w ramach SNE Jezusa Zmartwychwstałego prowadzone są następujące warsztaty tematyczne:
1. Warsztat „Metodologia Kursu Nowe Życie” – jest odpowiedzią na pytanie jak prowadzić ten kurs, a warunkiem uczestnictwa w nim jest wcześniejszy udział w kursie. W ramach prowadzonych zajęć poznaje się metodologię kursu Nowe Życie, przewidziane są także ćwiczenia praktyczne.
2. Warsztat „Wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna” ukazuje – jak zakładać i prowadzić wspólnotę. W czasie warsztatu omawia się poszczególne, niezbędne elementy, jakie cechują każdą dobrą wspólnotę tj. modlitwę, ewangelizację, formację, a także podział odpowiedzialności i współpracę we wspólnocie.
3. Warsztat „Posługa charyzmatyczna” – porusza przede wszystkim temat tego, jak modlić się o moc Ducha Świętego i jakie są warunki wzrostu w tej posłudze. Przekazywane są informacje o darach, cnotach, sakramentach, owocach oraz charyzmatach Ducha Świętego, i zasadach ich rozeznawania. Warsztat ten nie poprzestaje jednak na teorii, ale daje również możliwość posługiwania modlitwą wstawienniczą i doświadczania działania Ducha Świętego.
4. Warsztat „Rozmowy indywidualne” – powstał głównie jako przygotowanie ewangelizatorów do posługi na „Przystanku Jezus”, ale daje również skuteczne narzędzia i zapał do głoszenia Dobrej Nowiny podczas każdej rozmowy: w rodzinie, wśród znajomych, w pracy. Można się na nim nauczyć jak prowadzić indywidualną rozmowę w czasie ewangelizacji, jakimi zasadami się kierować, na co zwracać szczególną uwagę. Uczestnicy otrzymują wiele praktycznych wskazówek, a także mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach praktycznych.

W rozdziale tym starano się ukazać w jaki sposób Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej pełni swoją misję ewangelizacyjną. Jej podstawowe założenia i cele są takie same jak w innych SNE. Ponadto za cel stawia sobie tworzenie wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych na Śląsku. Za fundament każdej swojej działalności uznaje program KeKaKo. W realizacji swojego powołania posługuje się głównie kursami, z których typowo ewangelizacyjnymi są Kurs Nowe Życie i autorski Kurs Nadziei. Nie ogranicza się jedynie do prowadzenia kursów, ale stara się korzystać z różnych metod i środków, by docierać z Dobrą Nowiną do tych, którzy potrzebują usłyszeć ją po raz pierwszy lub kolejny. Część osób, do których kierowana jest działalność ewangelizacyjna SNE Diecezji Gliwickiej decyduje się na wejście do jednej z filii działających w jej ramach. Osobom tym proponuje się dalszą formację poprzez inne kursy, kładzenie nacisku na konieczną obecność w życiu modlitwy indywidualnej i sakramentów, aktywne uczestnictwo w życiu wspólnotowym i codzienną formację indywidualną z wykorzystaniem materiałów autorskich SNE Jezusa Zmartwychwstałego.