SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Formacja

Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego
jest wspólnotą, która prowadzi osoby do świadomej decyzji wiary i oddania się Bogu,
przygotowuje także do podjęcia, wg możliwości danej osoby, dzieła ewangelizacji.

Podstawy i struktura formacji

Nauczanie Kościoła

Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał konieczność wzrastania w życiu wierzących: „Ewangeliczny obraz krzewu winnego i latorośli ukazuje nam jeszcze jeden podstawowy aspekt życia i misji świeckich: wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia obfitszego owocu. (…) Człowiek, w swojej wolności, wezwany jest przez Boga, by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Tego wezwania nie może on nie podjąć, nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności” (ChL 57).
Program „Redemptoris Missio” to program duszpasterski powstały w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Zrzesza on szkoły diecezjalne z całej Polski, z których każda zatwierdzona jest przez biskupa danej diecezji i jemu bezpośrednio podlega. Program jest narzędziem dla już istniejących ruchów, stowarzyszeń, wspólnot podstawowych, grup modlitewnych i parafii w ich pracy ewangelizacyjnej, jak również daje możliwość zainicjowania nowych wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych. Program ten to wizja odnowionego Kościoła, który głosi kerygmat (Osobę Jezusa jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza), czyni to z mocą Ducha Świętego, będąc wspólnotą zewangelizowaną i ewangelizującą.
W skład tego programu wchodzi formacyjny program kursów, który przeprowadza uczestnika przez poniższe etapy:
– niezewangelizowany → zewangelizowany,
– zewangelizowany → ewangelizator,
– ewangelizator → formator ewangelizatorów,
– formator ewangelizatorów → prowadzący Szkołę Ewangelizacji.
Każda Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada własne narzędzia takie jak: rekolekcje, warsztaty, inicjatywy (koncerty, spotkania, media).

Środowisko wzrostu

Bez środowiska, w którym osoba zewangelizowana będzie mogła wzrastać, nawet najpiękniejsze przeżycia związane z ewangelizacją i najszczerszej podjęte decyzje dotyczące nowego życia z czasem pozostaną tylko dalekim wspomnieniem. Dlatego każda inicjatywa ewangelizacyjna podejmowana przez SNE Jezusa Zmartwychwstałego zmierza do zaproszenia osoby zewangelizowanej do wspólnoty, w której będzie mogła wzrastać w wierze, poznaniu i doświadczeniu Boga. W związku z tym SNE Diecezji Gliwickiej nie podejmuje się inicjatyw ewangelizacyjnych, które nie zapewniają uczestniczącym w niej osobom dalszego środowiska wzrostu, jakim jest wspólnota. Stąd podstawą formacji w SNE Jezusa Zmartwychwstałego, zgodnie z fundamentem każdej Szkoły, jakim jest KeKaKo, jest bycie we wspólnocie. Nie ma formacji bez wspólnoty. Cała formacja proponowana przez SNE Diecezji Gliwickiej dokonuje się we wspólnocie.
Papież Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici podkreśla jak ważna jest formacja, pisząc, że konieczna jest integralna i stała formacja świeckich. Za Ojcami Synodalnymi papież powtarza, że formacja jest to „stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego” (ChL 57). Zaznacza także, że formacja świeckich powinna znaleźć się wśród zadań priorytetowych diecezji i że do niej powinny zmierzać wszystkie wysiłki wspólnoty.

Podział odpowiedzialności

Podział odpowiedzialności za formację poszczególnych członków SNE Jezusa Zmartwychwstałego wynika z jej struktury personalnej.
Na jej czele stoi lider Michał Świderski, któremu podlegają zastępcy oraz odpowiedzialni za poszczególne filie wspólnoty. Lider jest zobligowany do troski o ich formację.
Liderzy i duszpasterze poszczególnych filii wspólnoty odpowiadają za wzrost i rozwój animatorów, którzy z kolei biorą na siebie odpowiedzialność za formację pozostałych jej członków.
Delegowany przez biskupa z ramienia diecezji do pełnienia funkcji asystenta kościelnego SNE Diecezji Gliwickiej jest ks. Artur Sepioło. Duszpasterzami SNE Gliwice są również ks. Adam Koppel oraz ks. Jarosław Zawadzki, który jest zatrudniony przez Stowarzyszenie SNE.

Struktura i elementy formacji

Struktura formacji proponowana przez SNE Diecezji Gliwickiej członkom jej wspólnot zawiera pięć elementów:
– życie modlitewno – sakramentalne,
– aktywne uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach wspólnoty,
– uczestnictwo w małej grupie dzielenia,
– angażowanie się w kursy SNE jako uczestnik i jako prowadzący,
– codzienna indywidualna formacja tematyczna na podstawie materiałów formacyjnych SNE Diecezji Gliwickiej.

Kolejność wymienionych elementów nie jest przypadkowa. Stanowią one pewną hierarchię ważności w formacji każdego członka wspólnoty. Taki, a nie inny model struktury, jest wynikiem wieloletniej pracy formacyjnej SNE Jezusa Zmartwychwstałego.
Na dzień dzisiejszy SNE Diecezji Gliwickiej przewiduje pięć lat formacji podstawowej oraz formacje tematyczne (single, małżeństwa, animatorzy, Skauci Króla, edukacja finansowa Crown). Z czasem powstaną programy formacji na kolejne lata. Formacja każdego roku zakłada osiągnięcie pewnych szczegółowych celów.
Założenia te są bardzo ogólne, gdyż oczywistym jest, że ludzie, którzy formują się w Szkole mają różne osobowości i doświadczenia, pochodzą z różnych rodzin, środowisk, mają zróżnicowaną sytuację życiową. Wpływa to na to, kto w jakim stopniu osiągnie założone cele.

Rok zerowy

Wspólnota SNE gromadzi się na cotygodniowych spotkaniach, w ramach których odbywa się modlitwa uwielbienia z nauczaniem, Wieczór Uzdrowienia i Mocy lub Eucharystia. Spotkania te mają charakter otwarty. Jeśli dana osoba przychodzi tylko na te spotkania jest tzw. sympatykiem. Zachęcamy jednak wszystkich do wejścia do wspólnoty.
Osoby nowe zapraszane są na nauczania w ramach tzw. zerówki, które odbywają się w piątki po modlitwie uwielbienia równolegle do nauczań ogólnych. Wprowadzają one w życie wspólnoty oraz wyjaśniają czym jest Szkoła Nowej Ewangelizacji, omawiają proponowaną formację, pozwalają na podjęcie decyzji o dalszym zaangażowaniu. Uczestnicy tych spotkań mają możliwość zadawania pytań.
Każdy kto chce wejść do wspólnoty SNE zapisuje się do tzw. małej grupy.

I rok

Warunkiem rozpoczęcia pierwszego roku formacji jest wejście w małą grupę dzielenia.
Formacja pierwszego roku koncentruje się na ukształtowaniu świadomości tego, że podstawową rolę we wzroście w nowym życiu odgrywa modlitwa osobista oraz trwanie we wspólnocie. Oprócz cotygodniowej formacji proponuje się osobom na pierwszym roku udział w kursie Nowe Życie oraz w kursie Emaus. Osoba kończąca pierwszy rok powinna mieć doświadczenie Boga na modlitwie, regularnie czytać Słowo Boże, starać się być wierna w codziennej modlitwie osobistej, uczyć się słuchania Boga. Konsekwencją nowego życia jest odrzucenie środowiska grzechu. Osoby formujące się na pierwszym roku uczą się przebaczania i doświadczania uzdrowienia wewnętrznego. Efektem formacji jest także pełne uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym.

II rok

Formującym się na drugim roku formacja podstawowa powinna pomóc w pogłębieniu motywacji wiary i służby, przyjęciu odpowiedzialności na siebie, zwiększeniu gorliwości w życiu sakramentalnym, poprawie relacji w rodzinie, pogłębieniu relacji w grupie dzielenia, uczeniu się podstaw rozeznawania. Osoby te zaczynają również podejmować pierwsze posługiwanie poprzez przyjmowanie drobnych odpowiedzialność w życiu wspólnoty, służbę na kursach (głównie poprzez pomoc techniczną, składanie świadectwa, rozmowy indywidualne). Proponuje się w tym czasie uczestnictwo w kursie Nadziei oraz w kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.

III rok

Trzeci rok formacji zakłada takie cele jak: świadomy wybór SNE, czego konsekwencją jest większe zaangażowanie w służbie wspólnocie i Szkole, systematyczność w modlitwie, posługiwanie charyzmatami, zdolność rozeznawania, rozwój osobisty i zawodowy. W tym czasie możliwe jest również prowadzenie grupy dzielenia. Zachęcamy do posługiwania na pozostałych kursach prowadzonych przez SNE Diecezji Gliwickiej. Osobom przeżywającym trzeci rok formacji poleca się udział w kursach Paweł i Jan. Ze względu na małą częstotliwość ich organizowania (zwłaszcza kursu Paweł), możliwy jest udział w tych kursach prowadzonych przez inne SNE w Polsce lub po konsultacji z animatorem małej grupy wybór innego kursu.

IV rok

Czwarty rok formacji to aktywne włącznie się w służbę w Szkole i wspólnocie. Na tym etapie osoby formujące się powinny mieć ugruntowaną wiedzę dotyczącą modlitwy, Biblii, rodziny i wspólnoty Kościoła. Osoby te powinny być dojrzałe emocjonalnie i pogłębiać swoje kompetencje zawodowe. Dalsza formacja w Szkole zmierza do podjęcia coraz poważniejszych odpowiedzialności, takich jak: samodzielność na drodze prowadzenia innych, samodzielne budowanie nauczania w oparciu o Pismo Święte, bycie koordynatorem, a dalej także dyrektorem kursu, organizowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, zaangażowanie w życie społeczne, współprowadzenie wspólnoty SNE.
Na czwartym roku poleca się udział w kursach Jezus w Czterech Ewangeliach oraz Historia Zbawienia.

V rok

Piąty rok formacji kładzie nacisk na rozwój osobisty i zawodowy w oparciu o Boże zasady. Przeplata się tu nasze działanie w oparciu o dary naturalne z nadprzyrodzonym bazującym na łasce.
Uczestnicy zachęcani są do odkrywania i zdobywania „Ziemi obiecanej” w poszczególnych dziedzinach życia. Celem tego etapu formacji jest osiągnięcie i utrwalenie dojrzałej tożsamości chrześcijańskiej, rozwój kompetencji zawodowych oraz rozwój osoby jako pracownika.
Proponowane kursy to Mojżesz i Sekret Pawła.

 
image
ODPOWIEDZIALNI
image
MAŁE GRUPY
image
KURSY